Elke omwonende die bezwaar heeft tegen de bouwaanvraag van projectontwikkelaar Pierra Invest BV kan een zienswijze indienen (bezwaar maken). Er is ook een mogelijkheid om een gezamenlijke zienswijze in te dienen. Het blog is een goede manier om een ontwerp voor een zienswijze te maken die door meerdere mensen wordt onderschreven. Hieronder is een aanzet gegeven die ontstaan is door er een paar keer over te praten in de werkgroep. Graag ontvangen we aanvullingen en commentaar.

Het staat ieder vrij om een eigen zienswijze in te dienen en daarbij naar hartelust te citeren uit de onderstaande tekst. Wie mee wil doen aan het indienen van de gezamenlijke zienswijze kan zich daarvoor nu al opgeven. Email: zienswijze@overfred-enzo.nl

We zullen regelmatig alle aanvullingen en commentaar verwerken in onderstaande tekst. Als je het eens bent met de uiteindelijke versie die omstreeks 18 augustus wordt ingediend kun je daar een machtiging voor ondertekenen.
Update 19 augustus: Vandaag is de definitieve zienswijze ingediend. Deze is ondertekend door 72 omwonenden van het binnenterrein en opgesteld door jurist mr. Ron Frusch.

Graag commentaar en aanvullingen op deze CONCEPT-ZIENSWIJZE.   

Print Friendly, PDF & Email

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam en het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam-West

Amsterdam,  19 augustus 2014

Betreft: Zienswijze met betrekking tot aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 20 woningen in het voormalige ROC schoolgebouw aan de Zocherstraat 23-25 en op het binnenterrein gelegen tussen Zocherstraat, Overtoom en Frederiksstraat.

Geacht college en bestuur,

Hierbij maken wij onze zienswijze kenbaar met betrekking tot de hierboven genoemde ontwerp-omgevingsvergunning, kenmerk OLO nr. 787007
Omwonenden van dit perceel, ……. (namen invullen), hebben mij gemachtigd om namens hen in deze kwestie op te treden. Deze zienswijze is mede namens hen ingediend. De machtigingen zijn als bijlagen bijgevoegd.

 1. Wij vragen ons af of door het ROC een degelijk onderzoek is gedaan naar de behoefte aan schoolruimte bij andere onderwijsinstellingen. Er hebben ons veel signalen bereikt dat er scholen in de nabije omgeving zijn met een te krappe huisvesting. De aangevraagde wijziging van maatschappelijke bestemming naar woonbestemming impliceert een veel hogere financiële opbrengst voor het ROC. Overdracht aan een andere onderwijsinstelling is niet in het voordeel van het ROC. Het gaat wel om gemeenschapsgeld en wij vinden dat de maatschappelijke bestemming in principe niet zou mogen wijzigen ten gunste van één onderwijsinstelling als er andere scholen zijn die behoefte hebben aan dit schoolgebouw. Het proviciale en gemeentelijke beleid dat voorziet in een gemakkelijke bestemmingswijziging is mede bedoeld om langdurige leegstand te voorkomen. Het ROC kan zich daar ons inziens niet op beroepen als niet overtuigend is aangetoond dat het gebouw is aangeboden aan andere onderwijs- en maatschappelijke instellingen. De onderwijsactiviteiten van het ROC in de school aan de Zocherstraat zijn pas in juni 2012 gestaakt. Reeds op 12-03-2013 heeft de verkoop aan Pierra Invest BV van het gebouw als mogelijke woonbestemming plaatsgevonden (onder ontbindende voorwaarden) via een gestructureerde openbare verkoop. Dit duidt op een doelbewuste keuze van het ROC voor maximalisatie van de opbrengst waarvan de voorbereiding al tijdens het gebruik als schoolgebouw door het ROC moet hebben plaatsgevonden.
 2. Wij zijn van mening dat het bestuur van Amsterdam tot taak heeft om ervoor te zorgen dat de belangrijke financiële waarde van het schoolgebouw met ondergrond niet zonder dringende en aantoonbare noodzaak ten gunste komt aan één onderwijsinstelling en een private partij.
 3. Indien u toch van mening bent dat de aangevraagde bestemmingswijziging kan worden goedgekeurd, verzoeken wij u om dit slechts gedeeltelijk te doen. Onze bezwaren richten zich in het bijzonder op wijziging van de bestemming van het binnenterrein. De grote maatschappelijke waarde daarvan voor circa 600 omwonenden (op circa 350 postadressen aan de Frederiksstraat, een deel van Zocherstraat en het direct aangrenzende deel van de Overtoom), voor de nabije omgeving en voor de stad in het algemeen wordt hieronder benoemd en in een bijlage nader toegelicht.
 4. Onze mening is dat het binnenterrein in haar oorspronkelijke opzet nooit bedoeld was om er woningen op te bouwen en dat het een historische vergissing zou zijn om de maatschappelijke bestemming te wijzigen naar een woonbestemming.
 5.  We moeten zuinig zijn met de laatste stukjes stad waar nog wat rust en ruimte te vinden is. Het goed doordachte stedebouwkundige concept van een school in het midden van een huizenblok heeft daar al bijna honderd jaar voor gezorgd. De bewoners van de omringende huizen konden in de avonduren en in het weekend rust vinden aan de achterzijde van hun woningen.
 6. Die rust dreigt verloren te gaan als het toch al intensief bewoonde en in gebruik zijnde binnenterrein bebouwd gaat worden en er meer verkeer en meer bewoning gaat komen. Het is een bekend feit dat ook minimale geluiden, zoals een normaal gesprek, vanaf het binnenterrein door de akoustiek en galm versterkt worden en geluidshinder opleveren voor de omliggende woningen, zeker die op de hogere verdiepingen. De indieners van deze zienswijze zullen door toename van de geluidsbelasting hier grote last van gaan ondervinden. Dit mede omdat de geluidsbelasting vanaf het binnenterrein overdag toch al zeer groot is en voor wat betreft de woningen aan de Overtoom aan de voorzijde van hun woningen helemaal niet te vinden is. Uit de bouwaanvraag blijkt dat er dakterrassen worden aangelegd op de nieuwe woningen die de aanvrager midden op het binnenterrein wil realiseren. Deze woningen zijn alleen bereikbaar vanaf de poort in de Frederiksstraat. Dit impliceert verkeer van voetgangers, fietsers, scooters en incidenteel ook auto’s (laden en lossen) over het binnenterrein. De aanvrager wil 15 fietsen/scooter bergingen realiseren op het binnenterrein.
 7. Stadsdeel Oud-West heeft in het recente verleden (2009) een grote fout gemaakt door in tegenspraak met haar eigen beleid een tweede kinderdagverblijf binnen hetzelfde huizenblok en aangrenzend aan het binnenterrein toe te laten. Dit levert bijzonder veel geluidshinder op. Laat daar niet nog meer geluidsbelasting bijkomen. En al helemaal niet in de avonduren of in het weekend wanneer het eindelijk een beetje rustig is.
 8. Indien er door aanvrager woningen op het binnenterrein gerealiseerd zouden worden krijgen de bewoners daarvan in sterke mate te maken met de geluidshinder veroorzaakt door de twee kinderdagverblijven. Deze hebben beiden grote buitenspeelplaatsen die direct grenzen aan de geplande woningen. De bestaande problematiek van geluidshinder door teveel kinderdagverblijven op een te kleine en grotendeels omsloten ruimte zal worden verergerd.
 9. Het ruimtelijk aspect van het binnenterrein gaat verloren als er woningen op gebouwd gaan worden met de daarbij gepaard gaande verkaveling naar privétuinen met schuttingen. Het monumentale karakter van het voormalige en gerestaureerde schoolgebouw op het binnenterrein (Frederiksstraat 18 A/B) komt in de verknelling. Nogmaals: laten we behoedzaam omgaan met de laatste stukjes stad waar nog wat rust en ruimte te vinden is.
 10. Behoud van de maatschappelijke bestemming van het binnenterrein betekent een kansrijke situatie om hier een bijzonder waardevolle binnentuin van te maken. Er is al geruime tijd een bewonersinitiatief gaande, de “Frederikstuin”, dat springlevend is en momenteel in een werkgroep verder wordt ontwikkeld. Onderdeel daarvan zijn economische activiteiten die passen binnen de maatschappelijke bestemming en voldoen aan randvoorwaarden zoals rustige en groene activiteiten. Hiermee zal het plan financieel draagvlak verkrijgen en niet afhankelijk zijn van overheid of subsidiënten. Zie de bijlage.
 11. Het bewonersinitiatief sluit nauw aan bij de door het Algemeen Bestuur van stadsdeel West geschetste beleidscontouren in de gebiedsagenda en de startnotitie van mei 2014.  Hierin wordt o.a. gesteld:
  – West is één van de dichtstbevolkte gebieden in Nederland. Om de schaarse ruimte optimaal te benutten is goede samenwerking en een integrale aanpak vereist, voor elkaar en met elkaar.
  Opmerking: De werkgroep die het bewonersinitiatief “Frederikstuin” uitwerkt, wil niets liever dan dit in samenwerking doen met de omwonenden, de gemeente, projectontwikkelaar Pierra, het ROC en andere partijen.
  – Openbare ruimte wordt groener en meer uitnodigend: aanleg postzegelparkjes, meer straatgroen, stimuleren geveltuinen en moestuinen. Beheer openbare ruimte duurzaam.
  – Stimuleren van bewonerszelfbeheer groenvoorzieningen. Kleine initiatieven van onderaf in de belangstelling zetten. Bewonersgestuurde wijkontwikkeling.
  – Actieve vrijetijdsbesteding en stimuleren van milieu-educatie, koppeling met onderwijs en naschoolse opvang.
  Opmerking: de werkgroep onderzoekt momenteel of naschoolse opvang (als belangrijke economische drager van het project) gecombineerd kan worden met tuinaanleg, tuinonderhoud en milieu-educatie.
  – De openbare ruimte in West is zeer schaars. De kwaliteit van de ruimte staat voorop. Daarom wordt de nadruk gelegd op vergroening om de leefbaarheid te vergroten.
  – West richt zich op biodiversiteit, afname van fijn stof en het stimuleren van stadslandbouw.
  – Duurzame initiatieven van bewoners worden zoveel mogelijk gefaciliteerd.
  – West loopt voorop in het experimenteren met instrumenten om burgers te betrekken bij politieke besluitvorming, o.a. door digitale platforms en het uitnodigen van burgers om mee te praten (fysiek en online).
  Opmerking: parallel met het bewonersinitiatief loopt het particuliere initatief  van het buurtblog Over Fred en Zo voor deze buurt waarin de omwonenden van het binnenterrein nauw en optimaal betrokken worden bij de ontwikkeling van het alternatieve plan “Frederikstuin”. Dit mede om buurtbewoners te stimuleren tot bewustwording over de kwaliteit van hun leefomgeving en participatie daarin. Ook deze zienswijze is grotendeels via het digitale platform van het buurtblog tot stand gekomen.

Tenslotte:
De indieners van deze zienswijze verzoeken het Bestuur om de aangevraagde bestemmingswijziging genuanceerd te beoordelen. Een toekenning van de bestemmingswijziging van het hoofdgebouw hoeft geen wijziging in te houden van de maatschappelijke bestemming van de lage bijgebouwen op het binnenterrein. Dit kan voor alle partijen een win-win situatie opleveren. De projectontwikkelaar heeft grond om opnieuw te onderhandelen over de aankoopprijs van alleen het hoofdgebouw. Het ROC heeft weliswaar minder opbrengst, maar kan toch een aanzienlijke winst realiseren dankzij de lage aankoopprijs van de gebouwen in 2008 (€59.000). De maatschappelijke meerwaarde zal bijzonder groot zijn door op deze wijze het bewonersinitiatief “Frederikstuin” mogelijk te maken. Het plan kan zichzelf verder bedruipen, mede door de enthousiaste inzet van omwonende participanten en de ontwikkeling van groene en rustige maatschappelijke activiteiten die de economische dragers vormen voor het project (bijvoorbeeld buitenschoolse opvang, stads-zorgboerderij). Stadsdeel West zal worden verrijkt met een waardevol project dat in tal van opzichten voldoet aan de ambities die het stadsdeel zich gesteld heeft voor de komende jaren.

 

Indienen van de zienswijze:
Het staat ieder vrij om een eigen zienswijze in te dienen en daarbij naar hartelust te citeren uit de bovenstaande tekst. Wie mee wil doen aan het indienen van de gezamenlijke zienswijze kan zich daarvoor hier opgeven: email: zienswijze@overfred-enzo.nl

We zullen regelmatig alle aanvullingen en commentaar verwerken in bovenstaande tekst. Als je het eens bent met de uiteindelijke versie die omstreeks 18 augustus wordt ingediend kun je daar een machtiging voor ondertekenen.

 


Reacties

Zienswijze in wording — 3 reacties

 1. Mooi initiatief! Daarnaast steun ik ook het voorstel van Tos van Arkel. Is bekend wie de nieuwe initiatiefnemers zijn van de binnentuin? Het is erg stil geworden na de laatste vergadering van Pierra.

 2. De werkgroep die zich bezig houdt met de ontwikkeling van de Frederikstuin bestaat op dit moment uit:
  Aafke de Bode, buurtgenote, architect en kwartiermaker.
  Maarten de Wolff, buurtgenoot, broedplaatsontwikkelaar en plekkenmaker.
  Bettina Wolfenter, directrice kinderdagverblijf Dromelot.
  Otto Munters, bewoner Overtoom, (oud)bedrijfs- en financieel adviseur.

  Wie wil er nog meer meehelpen en meedenken? Er is nog veel te doen! Dat varieert van hand- en spandiensten tot deskundigheid op diverse gebieden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>